P.W. Termo-pak Mieczysław Durczak

Firma Termo-Pak pro­du­kuje urzą­dze­nia i maszyny słu­żące do pako­wa­nia. W naszej ofer­cie mamy podaj­niki taśmowe i śli­ma­kowe przy­sto­so­wane do trans­portu żyw­no­ści. Więk­szość naszej pro­duk­cji jest jed­nost­kowa, czyli dopa­so­wana do potrzeb indy­wi­du­al­nego klienta. Do pro­duk­cji uży­wamy wyso­ko­ga­tun­ko­wej stali kwa­so­od­por­nej, która zapew­nia odpo­wied­nią odpor­ność i nie­za­wod­ność urzą­dzeń.

Dane firmy:

  • Miejscowość: Bydgoszcz
  • Adres: Hutnicza 109
  • Kod pocztowy: 85-873
  • Województwo: Kujawsko-pomorskie
  • Telefon: 508 283 806
  • Adres email: [email protected]
  • NIP: 5541231216
  • Ocena:

    Ocena: 2.0/10 (2 głosów)

Statystyki: