Kancelaria Adwokacka Adwokat Sławomir Bystrzejewski

Legalna Jazda to Zespół Adwo­ka­tów dzia­ła­ją­cych w Kato­wi­cach i zaj­mu­ją­cych się pomocą prawną doty­czącą prawa o ruchu dro­go­wym. Dora­dza oso­bom, które stra­ciły prawo jazdy. Udziela rów­nież porad doty­czą­cych jazdy po alko­holu lub po nar­ko­ty­kach. Zaj­muje się kom­plek­sowo czyn­no­ściami sądo­wymi zwią­za­nymi z zatrzy­ma­niem prawa jazdy.

Dane firmy:

  • Miejscowość: Katowice
  • Adres: Adama Mickiewicza 14/1
  • Kod pocztowy: 40-092
  • Województwo: Śląskie
  • Telefon: 697 248 428
  • Adres email: legalnajazda@gmail.com
  • NIP: 6342605471
  • Ocena:

    Ocena: 1.8/10 (8 głosów)

Statystyki: